Fiskalna kasa

Print Friendly, PDF & Email

Fiskalna kasa je aplikacija koji prati Vaš rad u maloprodaji. Za svaki urađeni fiskalni račun unosi se kasabon, na kraju smene sastavlja se rekapitulacija smene (na fiskalnom uređaju presek stanja) a na kraju dana sastavlja se rekapitulacija dana (na fiskalnom uređaju dnevni izveštaj).
Posle uvođenja novog Zakona o fiskalnim kasama u toku 2014. godine aplikacija fiskalna kasa će vršiti i potrebnu komunikaciju za Poreskom upravom.
Za ispravan rad u aplikaciji potrebno je sledeće:

 • Magacini i fiskalni uređaji – u sklopu Trgovine potrebno je otvoriti magacin maloprodaje i svakom otvorenom magacinu pridružiti određeni broj fiskalnih uređaja/prodajnih mesta.
 • Artikli – u sklopu Trgovine za svaki pojedinačni magacin maloprodaje otvaraju se svi potrebni artikli u lager listi, definišu se poreske stope i prodajne cene. Ako imate potrebu da vodite stanje zaliha za svaki ulaz izrađuje se maloprodajna kalkulacija.
 • Otvaranje dana/smene – svaki dan i smena u okviru njega se mora otvoriti programom otvaranje dana/smene. Potrebno je zadati dan i smenu koja se otvara.
 • Izrada fiskalnih računa (kasabonova) – kroz program Rad na kasi izrađujete kasabonove koje onda prenosite u fiskalnu memoriju i štampa se fiskalni račun.
 • Zatvaranje dana/smene – svaki dan i smenu potrebno je propisno zatvoriti, u slučaju da se zatvara smena u toku dana izrađuje se presek stanja a u slučaju da se konačno zatvara fiskalni dan izrađuje se presek stanja i dnevni izveštaj. Na kraju se štampa rekapitulacija dana.

Osim ovih najbitnijih programa uz Fiskalnu kasu imamo i sledeće programe:

 • Brzi pregled kasabonova – svi kasabonovi u sklopu jednog dana i smene mogu da se gledaju sumarno ovim programom. Osim ukupnih iznosa prometa prikazuju se i sumarni podaci vezani za svaku pojedinačnu vrstu plaćanja (gotovina, ček , kartica, itd).
 • Maloprodajni računi – kad se izdaje maloprodajna roba pravnom licu koje će robu platiti odloženim virmanskim plaćanjem može da se sastavi maloprodajni račun. Svi sastavljeni maloprodajni računi se nalaze u sklopu ovog programa.
 • Kontrolna traka – brzi pregled svih prodanih artikala u sklopu jednog dana i/ili jedne smene. Ovaj izveštaj je prilagođen formiranju nabavke robe.
 • Pregled smena – pregled svih smena sa sumarnim iznosima
 • Pregled dnevnih izveštaja – pregled svih otvorenih fiskalnih dana
 • Periodični izveštaji – ovaj program se koristi kada je potrebno izlistati promet za određeni period (mesec dana recimo), u sklopu programa moguća je i štampa periodičnog izveštaja na fiskalnom štampaču.
 • Stanje prometa – pregled prodanih artikala po velikom broju filtera, kao što su period, deo naziva artikla, poreska tarifa, operater i slično
 • KEPU, KIR i ostali izveštaji – svi izveštaji vezani za maloprodajni objekat poput KEPU i knjige izdatih računa štampaju se u sklopu Trgovine.
 • Pitanja i odgovori – najčešće postavljana pitanja i odgovori