Godišnji PPP obrazac

Print Friendly, PDF & Email

Pojedinačna poreska prijava ili PPP je obrazac koji se predaje jednom godišnje. Od 2015. godine Poreska uprava je propisala da se podaci vezani za godišnji PPP obrazac predaju u elektronskoj formi. I to:

 • kao Deo2.txt za redovne radnike u obračunu zarada
 • kao Deo2a.txt za nerezidente za koje se obračunava zarada
 • kao Deo3.txt za prihode fizičkih lica VAN radnog odnosa
 • kao Deo3a.txt za prihode fizičkih lica nerezidenta VAN radnog odnosa
 • kao Deo4.txt za prihode pravnih lica

Osim toga isti podaci se koriste prilikom štampe PPP-PO obrasca
U sklopu kadrovske evidencije u meniju izveštaji imate program koji je zadužen za evidenciju, štampu i prenos podataka vezane za PPP i PPP-PO obrazac. Podatke je moguće preuzimati iz obračuna zarada ali mogu se menjati ili unositi novi da bi podaci vezani za PPP i PPP-PO bili kompletni.
Za preuzimanje podataka u sklopu dugmeta unos izaberite Unos svih korištenih radnika. Za sve ručne unose izaberite Redovan unos.

Opis polja

 • Godina – poslovna godina kojoj stavka PPP obrasca pripada
 • Deo – deo PPP obrasca, 2 – fizička lica u radnom odnosu, 3 – fizička lica van radnog odnosa, 4 – pravna lica
 • Radnik – šifra radnika, ako se šifra radnika zada JMBG, prezime i ime i adresa se povlače iz šifarnika radnika. Koristi se za 2. i 3. deo.
 • Komitent – šifra komitenta, ako se šifra komitenta zada PIB, naziv i adresa se povlače iz šifarnika. Koristi se za 4. deo.
 • JMBG, Prezime i ime (naziv), Adresa – osnovni podaci o fizičkom ili pravnom licu. Podaci mogu da se preuzimaju iz šifarnika ali i da se ovde preprave ako je potrebno. 
 • Brutto prihod, Umanjenje – iznosi prihoda i mogućeg umanjenja osnovice poreza
 • Osnovica, Porez – iznos osnovice i obračunatog poreza
 • Pio, Zdravstveno, Zapošljavanje – iznosi doprinosa za slučaju 2. dela
 • Opis – slobodan opis u vezi stavke PPP obrasca
 • Lice je nerezident (Deo2a i Deo3a) – ovo polje treba obeležiti kada fizičko lice nije državljanin Srbije
 • Kada su svi podaci popunjeni potrebne DeoXX.txt datoteke formirate kroz dugme prenos a PPP-PO obrazac štampate kroz dugme Štampa.