Godišnji PPP obrazac

Print Friendly

Pojedinačna poreska prijava ili PPP je obrazac koji se predaje jednom godišnje. Od 2015. godine Poreska uprava je propisala da se podaci vezani za godišnji PPP obrazac predaju u elektronskoj formi. I to:

 • kao Deo2.txt za redovne radnike u obračunu zarada
 • kao Deo2a.txt za nerezidente za koje se obračunava zarada
 • kao Deo3.txt za prihode fizičkih lica VAN radnog odnosa
 • kao Deo3a.txt za prihode fizičkih lica nerezidenta VAN radnog odnosa
 • kao Deo4.txt za prihode pravnih lica

Osim toga isti podaci se koriste prilikom štampe PPP-PO obrasca
U sklopu kadrovske evidencije u meniju izveštaji imate program koji je zadužen za evidenciju, štampu i prenos podataka vezane za PPP i PPP-PO obrazac. Podatke je moguće preuzimati iz obračuna zarada ali mogu se menjati ili unositi novi da bi podaci vezani za PPP i PPP-PO bili kompletni.
Za preuzimanje podataka u sklopu dugmeta unos izaberite Unos svih korištenih radnika. Za sve ručne unose izaberite Redovan unos.

Opis polja

 • Godina – poslovna godina kojoj stavka PPP obrasca pripada
 • Deo – deo PPP obrasca, 2 – fizička lica u radnom odnosu, 3 – fizička lica van radnog odnosa, 4 – pravna lica
 • Radnik – šifra radnika, ako se šifra radnika zada JMBG, prezime i ime i adresa se povlače iz šifarnika radnika. Koristi se za 2. i 3. deo.
 • Komitent – šifra komitenta, ako se šifra komitenta zada PIB, naziv i adresa se povlače iz šifarnika. Koristi se za 4. deo.
 • JMBG, Prezime i ime (naziv), Adresa – osnovni podaci o fizičkom ili pravnom licu. Podaci mogu da se preuzimaju iz šifarnika ali i da se ovde preprave ako je potrebno. 
 • Brutto prihod, Umanjenje – iznosi prihoda i mogućeg umanjenja osnovice poreza
 • Osnovica, Porez – iznos osnovice i obračunatog poreza
 • Pio, Zdravstveno, Zapošljavanje – iznosi doprinosa za slučaju 2. dela
 • Opis – slobodan opis u vezi stavke PPP obrasca
 • Lice je nerezident (Deo2a i Deo3a) – ovo polje treba obeležiti kada fizičko lice nije državljanin Srbije
 • Kada su svi podaci popunjeni potrebne DeoXX.txt datoteke formirate kroz dugme prenos a PPP-PO obrazac štampate kroz dugme Štampa.