Rad na kasi

Print Friendly, PDF & Email

Rad na kasi je osnovni ekran prilikom prodaje. U gornjem delu su prikazani artikli i maloprodajne cene. U srednjem delu su prikazani izabrani artikli odnosno izvršene prodaje, desno od toga su sumarni iznosi i neki statusi. U donjem delu se neke karakteristične funkcije prilikom rada.
Pretragu artikala započinjemo kucanjam slova ako je pretraga po nazivu ili kucanjem brojeva ako je pretraga po bar kodu. Program se postavlja na prvi artikal koji zadovoljava uslove pretrage. Izabrani artikal je zaokružen plavom linijom.
Sa Enter započinjemo prodaju, prilikom prodaje prvog artikla potrebno je otvoriti novu prodaju što potvrđujemo unosom lozinke. U slučaju da je lozinka ispravna a prodaja odobrena 1 komad izabranog artikla će se naći u srednjem delu ekrana. Sa sledećim Enterom na istom artiklu dodajemo količinu. Sa tasterom “-” na numeričkoj tastaturi smanjujemo količinu. Sa Del tasterom brišemo prodaju.
Sa Ctrl+Enter pokrećemo prodaju u kojoj možemo zadati količinu po izboru ili količinu sa decimalnim mestima. Opis dijaloga.
Sa Tab prebacujemo fokus na prodane artikle, isto tako sa Tab vraćamo fokus na pretragu.
Kada je fokus na prodanim artiklima Enter otvara izmenu prodaje po proizvoljnoj količini.
Komande u donjem delu ekrana se biraju ili pritiskom na funkcijske tastere ili kucanjem brojeva na numeričkoj tastaturi.

 • 0. Opcije – administratorske opcije podešavanja prikaza i ponašanja rada na kasi
 • 1. Komande – nekoliko komandi na jednom mestu, ovde je moguće:
  • otvoriti novi kasabon
  • sumirati artikle
  • prebaciti kasabon u rezervaciju
  • preuzeti kasabon iz rezervacje
  • izmeniti bar kod artikla
  • pregled vezni magacina, količina i cena
  • pregled paralela 
  • stornirati urađeni kasabon
 • 2. Zatvori – zatvaranje kasabona i iniciranje naplate fiskalnog isečka pa potom slanje kasabona na fiskalni uređaj.
 • 7. Bonovi – pregled urađeni kasabonova u toku jedne smene
 • 8. Nađi barkod – direktna pretraga po bar kodu
 • 9. Kraj – završetak rada u radu na kasi, eventualno otvoreni kasabon će morati da se obriše ili stornira

NAPOMENA: Funkcije od 3 do 6 su podesive za korisnika i zavisi od trenutnog podešavanja fiskalnog uređaja. Svaka funkcija može da ima jednu od komandi pobrojanih u 1. Komande.