Interna otpremnica – Maloprodaja

Print Friendly, PDF & Email

Interna otpremnica je dokument koji služi za prenos robe između poslovnih jedinica (magacina) u sklopu istog pravnog lica. Interna otpremnica ima slične karakteristike kao redovna kalkulacija, razlika je u tome što količine stavki sa negativnim predznakom (izlaze iz magacina) i što su izlazne cene uvek one koje su definisane u lager listi. Interna otpremnica ne sme menjati nabavnu i prodajnu cenu robe. U slučaju da se to ipak desi biće izvršena nivelacija otpremljene količine robe. Prodajna cena preostale količine na lager listi neće biti promenjena.
Zaglavlje interne otpremnice sadrži sledeće elemente:

  • Iz magacina – šifra magacina iz koje roba izlazi
  • U magacin – šifra magacina u koji roba ulazi
  • Broj – jedinstveni interni broj dokumenta, broj dokumenta se uglavnom zadaje u sledećem formatu IUNNNN pri čemu su I – numerička šifra magacina iz kojeg dolazi roba, U – numerička šifra magacina u koji dolazi roba, NNNN – interni brojač dokumenata koji kreće od 0001 i završava se sa 9999 u toku jedne poslovne godine. Najbolje je da interna otpremnica i interna prijemnica imaju isti broj.
  • Datum – datum knjiženja interne otpremnice
  • Roba je uzeta na odjavu – oznaka da je roba koja izlazi iz magacina uzeta na odjavu
  • Dobavljač – šifra komitenta od kojeg je roba nabavljena sa statusom odjave – komitent odjave, ovaj podatak se može unositi samo ako je polje Roba je uzeta na odjavu označeno i pre unosa pojedinačnih stavki. Ovaj podatak treba da se slaže sa šifrom komitenta odjave na internoj otpremnici.
  • Oznaka – neka posebna oznaka na internoj otpremnici
  • Sastavio, Kontrolisao, Odgovorno lice – šifre korisnika koji su sastavili, kontrolisali i koje se po Zakonu odgovorni za unetu robu respektivno
  • Automatsko knjiženje – oznaka da je dokument biti knjižen po modelu automatskog knjiženja. Opcija je dostupna samo u prelaznom periodu “navikavanja” korisnika.
  • Opis – neki slobodan opis u vezi unetog dokumenta

Knjižene dokumenta se vrši dugmetom Knjiži/Rasknjiži u sklopu tabelarnog pregleda. Knjiženje dokumenta pravi stavku u KEPU knjizi, skida robu sa magacina i zaključava dokument za izmene. Posle izvršenog knjiženja moguće je uraditi internu prijemnicu u magacinu u koji roba odlazi. Rasknjižavanje je suprotna procedura, briše se stavka u KEPU knjizi a roba se vraća na stanje u lager listi. Ovlašćenja za knjiženje i rasknjižavanje ne moraju biti ista. Kada je dokument proknjižen nije moguće menjati podatke vezane za tu internu otpremnicu. Da je neki dokument proknjižen znate po koloni K u sklopu tabelarnog pregleda internih otpremnica.
U slučaju da je za dokument uključeno automatsko knjiženje, knjiženje će se vršiti prilikom svakog unosa ili izmene stavke. Da je za dokument uključeno automatsko knjiženje znaćete po koloni A u sklopu tabelarnog pregleda.
Prilikom knjiženja od interne otpremnice će biti napravljena interna prijemnica. Da je prenos uspešno izvršen znaćete po koloni S u sklopu tabelarnog pregleda. Korisnik u drugom magacinu mora dodatno potvrditi prijem robe a može i obrisati internu prijemnicu. Kolona S se u tom slučaju neće menjati. Uvek možete naknadno uraditi prenos iz opcija u sklopu dugmeta Prenos u tabelarnom pregledu.
U slučaju da ste otpremnicu odštampali pre nego što je proknjižena na odštampanom primerku će stajati NIJE KNJIŽENO što je znak da je dokument samo za Vašu internu upotrebu. Roba ne sme da bude poslana sa takvom vrstom dokumenta. Znači dokument štampate posle knjiženja.
Stavke interne otpremnice
Stavke se unose posle definisanja zaglavlja dokumenta pritiskom na taster ENTER.