Interna prijemnica – Maloprodaja

Print Friendly, PDF & Email

Interna prijemnica je ulazni dokument – kalkulacija za robu koja dolazi iz druge poslovne jedinice (magacina) u sklopu istog pravnog lica. Poseduje sve elemente kao i redovna kalkulacija osim što ne postoji dug dobavljaču već samo prenos robe iz jednog magacina (nastao internom otpremnicom) u drugi.
Kao osnov za izradu interne prijemnice uvek je interna otpremnica.
Zaglavlje interne prijemnice sadrži sledeće elemente:

 • U magacin – šifra magacina u koji se roba prenosi
 • Iz magacina – šifra magacina iz kojeg dolazi roba
 • Broj – jedinstveni interni broj dokumenta, broj dokumenta se uglavnom zadaje u sledećem formatu IUNNNN pri čemu su I – numerička šifra magacina iz kojeg dolazi roba, U – numerička šifra magacina u koji dolazi roba, NNNN – interni brojač dokumenata koji kreće od 0001 i završava se sa 9999 u toku jedne poslovne godine. Najbolje je da interna otpremnica i interna prijemnica imaju isti broj. 
 • Datum – datum knjiženja internog dokumenta, datum dokumenta treba da bude u istom periodu obračuna poreza kao i interna prijemnica
 • Roba je uzeta na odjavu – posebna oznaka zaprimljene robe sa statusom odjave, ovaj status može da se podešava samo pre unosa pojedinačnih stavki odnosno pre knjiženja dokumenta
 • Dobavljač – šifra komitenta od kojeg je roba nabavljena sa statusom odjave, ovaj podatak se može unositi samo ako je polje Roba je uzeta na odjavu označeno i pre unosa pojedinačnih stavki.
 • Nab.vrednost – ručno uneta nabavna vrednost za ceo dokument
 • Prod.vrednost – ručno uneta prodajna vrednost za ceo dokument
 • Ukalk.PDV 20% – ručno uneta vrednost ukalkulisanog poreza na prodajnu vrednost za ceo dokument po opštoj stopi
 • Ukalk.PDV 10% – ručno uneta vrednost ukalkulisanog poreza na prodajnu vrednost za ceo dokument po posebnoj stopi
 • Oznaka – neka posebna oznaka vezana za internu prijemnicu
 • Tip – vrsta dokumenta na osnovu koje se radi interna prijemnica (uvek je otpremnica)
 • Datum dok. – datum dokumenta na osnovu kojeg se vrši unos interne prijemnice
 • Broj dok. – broj dokumenta na osnovu kojeg se vrši unos interne prijemnice
 • Sastavio, Kontrolisao, Odgovorno lice – šifre korisnika koji su sastavili, kontrolisali i koje se po Zakonu odgovorni za unetu robu respektivno
 • Automatsko knjiženje – oznaka da je dokument biti knjižen po modelu automatskog knjiženja. Opcija je dostupna samo u prelaznom periodu “navikavanja” korisnika. 
 • Opis – neki slobodan opis u vezi unetog dokumenta

Posle unosa zaglavlja potrebno je uneti sve pojedinačne stavke dokumenta.
Interna prijemnica može biti sastavljena prilikom knjiženja interne otpremnice. Od Vas će se zahtevati da robu proverite i zaprimite i zatim proknjižite internu prijemnicu. Obratite pažnju na datum knjiženja i osobe koje su sastavile i kontrolisale dokument. Ostali podaci se prenose iz interne otpremnice ali ih takođe treba proveriti u odnosu na odštampani dokument.
Dugmetom Nađi moguće je pretraživati interne prijemnice a pod dugmetom Štampa osim štampanja pojedinačnog dokumenta moguće je štampati i rekapitulaciju prikazanih internih prijemnica.
Knjižene dokumenta se vrši dugmetom Knjiži/Rasknjiži u sklopu tabelarnog pregleda. Knjiženje dokumenta pravi stavku u KEPU knjizi, zadužuje robu na magacin i zaključava dokument za izmene. Rasknjižavanje je suprotna procedura, briše se stavka u KEPU knjizi a roba se skida sa stanja u lager listi. Ovlašćenja za knjiženje i rasknjižavanje ne moraju biti ista. Kada je dokument proknjižen nije moguće menjati podatke vezane za tu internu prijemnicu. Da je neki dokument proknjižen znate po koloni K u sklopu tabelarnog pregleda internih prijemnica.
U slučaju da je za dokument uključeno automatsko knjiženje, knjiženje će se vršiti prilikom svakog unosa ili izmene stavke. Da je za dokument uključeno automatsko knjiženje znaćete po koloni A u sklopu tabelarnog pregleda.
Stavke interne prijemnice
Pritiskom na taster ENTER pokreće se pregled, unos i izmena stavki ulaznog dokumenta.
NAPOMENA
Polja Nab.vrednost, Prod.vrednost, Ukalk.PDV 20% i Ukalk.PDV 10% se unose ručno sa već izrađenog dokumenta interne otpremnice i moraju da se slažu sa sabranim vrednostima po pojedinačnim stavkama. Ovo je neka vrsta kontrole da je interna prijemnica uneta na osnovu interne otpremnice i da su po stavkama sa velikom verovatnoćom identične.
U slučaju da ove vrednosti niste uneli neće se vršiti kontrola.